REİNA TERÖR SALDIRISINA HEDEF OLAN MAĞDUR KARDEŞLERİMİZİN BİLMELERİ GEREKEN TAZMİNAT HAKLARI VE BAŞVURU USULLERİ AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR.

5233 Sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun uyarınca “maddi zararlar”ın sulhen (dava açmadan) karşılanması esastır. Manevi tazminat talepleri bu kanunun kapsamı dışında bırakılmıştır.

Kanun kapsamında hak sahibi olarak değerlendirilecekler, gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri olabilir. Yani yaralı ya da ölenin mirasçısı başvurabileceği gibi, eylem nedeni ile maddi zarara uğramış bölgedeki dershane, ticarethane gibi kurumlarla, lokanta, kuyumcu vb. esnaf statüsündeki iş yerleri de bu kanun kapsamında başvurucu olabileceklerdir.

ZARAR TESPİT KOMİSYONU, BAŞVURUNUN SÜRESİ, ŞEKLİ VE SONUÇLANDIRILMASI

Başvurunun muhatabı, İstanbul Valiliğidir. Bu kanun kapsamında, valiliğe yapılan bir başvuru olması halinde, başvurudan itibaren 10 gün içerisinde, valinin görevlendirmesiyle “zarar tespit komisyonu” kurulur.

BAŞVURUCULAR; YUKARIDAKİ KAPSAMA DAHİL EDİLMİŞ ZARAR GÖRENLER VEYA MİRASÇILARIDIR.

Başvurularda; zarar görenin veya mirasçılarının adı, soyadı, ikametgâh adresi, zararın nevi( Yaralı – Ölü ), tutarı ( İstediği kadar tazminat miktarını yazabilir ), gerçekleşme şekli ( Silahlı tarama ) ile gerçekleştiği yer( REİNA, Ortaköy Mahallesi Muallim Naci Caddesi Beşiktaş/İSTANBUL ) ve tarihin( 01.01.2017 ) yer alması gerekmektedir.

Komisyon; cana, vücut bütünlüğüne ve mala yönelik zararların tespit edilmesi ve uğranılan zararları sulh yoluyla karşılayacak safi miktarların belirlenmesi; mahsup edilecek miktarların belirlenmesi; nakdi ödemenin şekli, tutarı, yaralanma ve çalışma gücü kaybı oranlarının tespiti ve ayni ifa tarzının belirlenmesi tespit edecektir.

Zararlar nakdi karşılanabileceği gibi, ayni karşılanması mümkünse, ayni olarak karşılanır. Örneğin, patlamada ses aracı veya benzeri bir cihaz zarar gördüyse aynı niteliklerde bir araç verilecektir.

Başvurunun Süresi ve Şekli:

Başvuru, zarara neden olan olayın öğrenilmesinden itibaren 60 gün ve her halde olayın meydana gelmesinden itibaren 1 yıl içerisinde yapılır.

Öğrenmeden itibaren 60 günlük süre geçirilmiş ise, sürenin, olayın bir terör olayı olduğunun bir mahkeme kararı ile tespit edilmesini müteakip, 60 gün olarak başlatılabilmesi mümkün olur.

Sağlık sorunları ve tedavisi süren ve işgücü kaybı, tedavinin sonunda ortaya çıkacak olan kişiler bakımından da “zararın öğrenilmesi” süreci devam ettiğinden, bu sürecin bitiminden, yani zararın tam olarak öğrenilmesinden sonraki 60 gün içinde başvurmak mümkün olmalıdır. Danıştay kararları da bu yöndedir. Ancak bu ikinci durumda başvuru süresi en çok bir yıldır.

Yaralanma ve engelli hale gelme durumlarında, hastanede yatış süresi başvuru süresinin hesaplanmasında hesaba katılmaz.

Ancak, yaralandıktan hastaneye yatana kadar geçen süre, 60 günlük başvuru süresinden düşecektir. Hastaneden taburcu olunduğunda, yatana kadar geçen süre düşerek kalan süre işlemeye başlayacaktır.

Başvuru, İSTANBUL Valiliği’ne yapılır.

Eyleme şehir dışından katılmış olan kişiler, olayın olduğu İstanbul valiliğine kendi valilik, kaymakamlık ve T.C. Dış Temsilcilikleri eliyle başvurabilirler. Devletin diğer makamlarına, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan başvurular da İstanbul Valiliğine gönderilir.

BAŞVURUNUN SONUÇLANDIRILMASI

Komisyon, başvurudan itibaren 6 ay içerisinde çalışmasını sonuçlandırır. Ancak gerekli görüldüğü hallerde vali bu süreyi 3 ay daha uzatabilir.

Dava açma süresi içinde yapılan başvurular, dava açma süresini durdurur. Dava açma süresine ilişkin açıklamalar, aşağıda tam yargı davası başlığında yapılmıştır. Dolayısıyla bu kanuna göre, zarar tazmini başvurusu yapıldığında İdari Yargılama Usul Kanunundan kaynaklanan dava açma süreleri bu başvuruyla durmaktadır.

KARŞILANACAK ZARARIN KAPSAMI

Yaralanma, engelli hale gelme ve ölüm hallerinde uğranılan zararlar ile tedavi ve cenaze giderleri;

Komisyonca tespitler ve hesaplamalar yapıldıktan sonra sulhname tasarısı hazırlanır ve bir örneği davet yazısı ile birlikte hak sahibine tebliğ edilir.

Hak sahibi, davetin kendisine tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde, sulhname tasarısını imzalamak üzere, komisyona gitmeli veya yasal bir temsilci göndermelidir. Aksi takdirde sulhname tasarısını kabul etmemiş sayılır. Bu durumda İdari Yargılama Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde, tam yargı yoluna başvurarak zararının tazmin edilmesini isteme hakkı saklıdır.

Sulhnamede belirlenen zararlar, sulhnamenin imzalanmasından sonra, valinin onayı üzerine üç ay içerisinde karşılanır.

Matbu sulhname örneğinde, “tüm zararlarım karşılandı” şeklinde bir ibra cümlesi yer almaktadır. Kanun manevi zararlara ilişkin herhangi bir düzenleme içermemesi nedeniyle sulhname imzalanırken “manevi tazminat hakkım saklıdır” şeklinde şerh düşülmesi gerekmektedir.

Bunun dışında başvuran mağdur, maddi zararlarının da tam karşılanmadığı düşüncesindeyse sulhnameyi imzalamamalıdır. Bu durumda uzlaşmazlık tutanağı tutulmakta, dava açma süresi kaldığı yerden başlamaktadır.

Nakdi ödemeler hak sahiplerinin banka hesaplarına yapılır.

Bu Kanuna göre yapılacak başvurular her tür vergi, resim ve harçtan muaftır.

2577 SAYILI İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU ÇERÇEVESİNDE TAZMİNAT BAŞVURULARI VE TAM YARGI DAVALARI

Manevi tazminat talepleri, her halükarda bu kanuna göre başvurularak yapılacaktır. Yukarıda bahsedilen 5233 Sayılı Kanuna göre, Valiliğe başvuru, manevi tazminatı kapsamaz. Dolayısıyla 5233 Sayılı Kanuna göre, maddi tazminat için başvuran herkes, 2577 Sayılı Yasaya göre de manevi tazminat için ayrıca başvurmalıdır.

Başvuru İçişleri Bakanlığı’na yapılmalıdır.

Manevi tazminat talepleri için, patlamayı veya zararı öğrendikten sonraki bir yıl içinde başvuru yapılmalıdır. Zararı öğrenme süresi, zarar yani tedavi süreci sürüyorsa, en fazla beş yıl içinde başvuru yapılmalıdır. Dolayısıyla, üst sınır bu durumda 5 yıldır.

İçişleri Bakanlığı’nın başvurudan itibaren 60 gün içinde cevap vermesi beklenir.

Eğer Bakanlık cevap verirse ve manevi tazminatı ödemeyi reddederse, Bakanlıktan yanıt geldikten sonraki 60 gün içinde, bu kez, mağdurun dava açma hakkı oluşacaktır.

Bakanlık başvurudan sonraki 60 gün boyuna yanıt vermezse, başvuruyu yine reddettiği kabul edilecektir (zımni ret). Bu durumda başvurudan sonraki 60. günün dolmasıyla, bu kez mağdurun 60 günlük dava açma süresi işlemeye başlayacaktır. Dava İSTANBUL İdare Mahkemesi’nde açılacaktır.

Mağdur şayet 5233 Sayılı Yasa uyarınca, terör mağdurlarının Valiliğe başvurusu yolunu tercih etmiyorsa, tüm maddi tazminatları için de bu yola başvurabilir. Ancak unutulmamalıdır ki, maaş bağlanması bu ikinci yolla, bu kanuna göre yapılacak başvuru ve davalarla, mümkün değildir. Başvuru usul, süre ve makamları farklıdır. 5233 Sayılı Yasa uyarınca, İSTANBUL Valiliği’ne başvurarak, zarar hesaplattırılmalı; ancak bu yolla, maaş bağlanmaması halinde, ikinci yola göre dava açmak mümkündür. Başvurmadan, dava açılarak maaş bağlanması talep edilemez.

5233 Sayılı Terör Mağdurları yasal düzenlemesi uyarınca, İSTANBUL Valiliği’ne yapılan başvuruda, Valiliğin çıkardığı maddi tazminat miktarında anlaşamayan mağdur ile uzlaşmazlık tutanağı tutulması halinde, 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununa göre dava açılacaktır.

Bu durumda, mağdurun, 5233 Sayılı Yasaya göre yaptığı başvuruyla, İYUK uyarınca dava açması için öngörülen sürenin duracağı daha önce de belirtilmiştik. Uzlaşmazlık tutanağının tutulmasıyla ise, durmuş olan dava süresi işlemeye devam edecektir. Dolayısıyla, başlangıçta başvuru öncesi geçirilen süre, dava açma süresinden düşeceğinden, dikkatli olmak gerekir. Örneğin mağdur, 5233 Sayılı Kanun uyarınca, İSTANBUL Valiliği’ne patlamadan 50 gün sonra başvurdu. Valiliğin altı ay içinde çıkardığı zarar tespitindeki rakamı yetersiz buldu, uzlaşmazlık tutanağı tutuldu. Uzlaşmazlık tutanağının tutulmasından sonra mağdurun, başlangıçtaki 60 günlük dava açma süresinden başvuru öncesi geçirilen 50 gün düşürülecek ve mağdurun dava açmak için 60 gün – Başvuruya kadar geçen 50 gün = 10 günlük dava açma süresi kalacaktır. Bu süre, uzlaşmazlık tutanağının düzenlenmesiyle başlayacaktır. 5233 Sayılı Kanuna göre, İSTANBUL Valiliği’ne yapılan başvuruda, uzlaşmazlık tutanağı tutulması halinde açılacak davada, davalı olarak hem İSTANBUL Valiliği hem de İçişleri Bakanlığı hasım gösterilmelidir.

Bu vahim olaydan dolayı tekrar derin üzüntülerimi ve en içten kalbi duygularımı saygıyla sunarım.

Memet KOÇARSLAN
YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Su Entertainment Group
Digital Web Tasarım Ajansı Mediatic Digital Solutions